ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, November 21, 2015

Second Coming of Jesus-Man will become once more body and soul

The Toll Houses where Lord Jesus (God Logos)  is present with His Saints before the Second Coming,  are mandatory to protect  those entering without being properly prepared.
Lazarus the resurrected friend of Lord Jesus whose body started to show sighs of decay was a Cyprus Bishop here (the second Christian Church ever created by the Apostles) for 30 years after leaving Jerusalem, and he was known to never ever smile. He was the only person known in the history of man who was resurrected after being dead for four days who can actually tell us about ~the real after death conditions~ known as Hades. Death and near death experiences are entirely two different experiences because in ~near death-~a person only has an out of the body experience that  does not represent real death.
After his resurrection Lazarus was known to sometimes spit on the ground discreetly while making a bitter face. After many years of “questioning” by the clergy in his local Church he finally revealed the unbearable misery of Hades. Lazarus was a very  good person and a boyhood friend of Jesus however he died the first time  before the creation of His Church he went to horrible Hades. This is because there was no baptism yet no Christian life and a spiritual relationship with God.
The Heavenly Kingdom and Hell will come in to being after His Second Coming at which time man will acquire bodily senses, for man will become once more body and soul. He will be able to physically feel then the gifts of Paradise and the sadness of Hell. According to the Holy Fathers after Resurrection and after His Judgment (the rendering of His Justice) there will be an –Ascension by Lord Jesus and His Saints - into the Heavenly Kingdom (as described in Apocalypses) where Lord Jesus will be a High Priest and a King for all eternity, for all time to come. Hebrews 5:6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

In the Heavenly Kingdom will live the Godman Lord Jesus who is a God by nature (God Logos), and all of His Saints who were united with Him from becoming “gods by the grace of God” In the absence of the therapy of the Church delivered by the Apostles begotten by the Holy Spirit after life conditions will be the same as before the coming of Lord Jesus (Hades) where there was NO HOPE NO SALVATION.

Second Coming of Jesus-Man will become once more body and soul

The Toll Houses where Lord Jesus (God Logos)  is present with His Saints before the Second Coming,  are mandatory to protect  those entering without being properly prepared.
Lazarus the resurrected friend of Lord Jesus whose body started to show sighs of decay was a Cyprus Bishop here (the second Christian Church ever created by the Apostles) for 30 years after leaving Jerusalem, and he was known to never ever smile. He was the only person known in the history of man who was resurrected after being dead for four days who can actually tell us about ~the real after death conditions~ known as Hades. Death and near death experiences are entirely two different experiences because in ~near death-~a person only has an out of the body experience that  does not represent real death.
After his resurrection Lazarus was known to sometimes spit on the ground discreetly while making a bitter face. After many years of “questioning” by the clergy in his local Church he finally revealed the unbearable misery of Hades. Lazarus was a very  good person and a boyhood friend of Jesus however he died the first time  before the creation of His Church he went to horrible Hades. This is because there was no baptism yet no Christian life and a spiritual relationship with God.
The Heavenly Kingdom and Hell will come in to being after His Second Coming at which time man will acquire bodily senses, for man will become once more body and soul. He will be able to physically feel then the gifts of Paradise and the sadness of Hell. According to the Holy Fathers after Resurrection and after His Judgment (the rendering of His Justice) there will be an –Ascension by Lord Jesus and His Saints - into the Heavenly Kingdom (as described in Apocalypses) where Lord Jesus will be a High Priest and a King for all eternity, for all time to come. Hebrews 5:6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

In the Heavenly Kingdom will live the Godman Lord Jesus who is a God by nature (God Logos), and all of His Saints who were united with Him from becoming “gods by the grace of God” In the absence of the therapy of the Church delivered by the Apostles begotten by the Holy Spirit after life conditions will be the same as before the coming of Lord Jesus (Hades) where there was NO HOPE NO SALVATION.

Meditation


Unlike gym exercises, physical exercises of yoga (asanas) are not related to traffic, but targeted to immobilize the body. Respectively, and yoga breathing exercises (pranayama) is not targeted to better breathing, but on the reduction or withdrawal of anapnois11. So when the trainee has reached the fourth stage of yoga and has achieved stillness of body in specific postures and slow breathing, is ready to start meditation.
Simply put, meditation is defined as "Entering an altered state of consciousness through yoga exercises, breath control, using a mantra etc. Associated with Eastern metaphysical philosophies, New Age and / or eastern religions, these techniques assists the mind going blank or suspension of critical thinking "12. Indeed, "Meditation is the heart of the message of the Buddha," 13 and "is a major Buddhist practice that helps the seeker exceed the separated individual's status and to discover the" Buddha nature "'14. The eastern practice encourages concentration of attention so as to anchor the mind and cut from the surrounding phenomena. This turn inwards accompanied by a number of techniques such as concentration of attention in a particular simeio15. The mind "focused" on an object (a flower, a crystal, the flame of a candle, the image of the guru, or even Buddha and Christ), in a part of the body, breath, or any mantra etc. What is a mantra? The mantra is certain 'sacred' words syllable referring to Hindu deities and must be repeated continuously. "The mantra is not human constructs. In deep states of meditation enlightened ascetic yoga've seen or heard, the pulled while on transcendental state of consciousness ... the mantra almost always addressed to a deity and in a syllable or words in each case associated with this deity '16. "The most sacred Hindu mantra is Om, the supreme truth, the sound from which the universe was created" 17.
In the West, for obvious reasons, the religious core of meditation are often hidden. But in fact, with meditation "awakened one regarding the alleged divinity of and realizes its identification with the Absolute Brahman of Hinduism or a shortcoming of Buddhism." 18
According to Buddhism '' spiritual experience ascetic ... based on the sensational discovery that the much desired "himself" so many years and so it was looking for, actually ... there is! And since there is no "self", toteden exists and God as a separate being ... No people on or personality that understand how "outside world" ... Then Who are we? Through the Buddhist practice begins to suspect what once replied Odysseus Cyclops: "I'm no '... there is the essence of meditation. In emptiness "19.
Here part meditations from Yogi Baji: "Sit down and close your eyes. Use your energy ... sat in a posture that is comfortable for your body by your spine isia20 ... Now you begin to imagine that you are the most majestic light emitting plasma. You're grand, grand, grand, grand ... a perfectly lit plasma ... Let the thought of greatness them into flooded. They are the universe. Are you Infinite One. Are you verifying the existence of the Supreme Being. Commitment to this thought "21. This indicative list nobody understands that meditation is not a method of relaxation combating stress, but a gkourouistiki method, leading to aftopragmatosi22.
How far is all this from the Christian teaching is I think clear. The Christian, keeping his freedom and the logic of thought, turned out of him, the One, True, personal God of love whom he refers in humility, without the false belief that it aftolytrothei mesῳ arts. While the effects of the cultivation dialogismou23 Luciferian ego, the mental patient close to himself, the loss of self, or dissolution of personality.
Innocent yoga?
Yoga, as I tried to show and as evidenced by the history, methods and objective, is undoubtedly religious praktiki24, which is today a frightening spread Christian countries. From the Buddhist monasteries yoga has passed in the salons of the West. The encounters in various groups Hindus and Buddhists orientation in many New Age occultist groups and para-religious organization, meets in gyms, dance schools, even at school. There are many centers and groups in Greece that organizes yoga classes, even for pregnant women and for children of school and preschool age. They say that yoga is aimed at people of any race, religion or creed. Everyone of course is free to espouse Hinduism, Buddhism and which it wants religious practices, but knowing and not errant. And certainly knowing that all roads do not lead to God. For the Christian yoga is incompatible with the teaching and faith of dogmas. To practice yoga have to accept exochristianika doctrines such as beliefs about impersonal God, reincarnation, aftolytroseos through art, the existence and manipulation mystical "energy" etc. For all these Christians clash with Christian properties. Because, as they tell us themselves masters of yoga, "and only with the physical exercises one can lead to spiritual path." 25 As aptly noted Professor Johannes Aagaard, «The overwhelming majority of people who practice yoga Directive where they had not intended to go. Altered in people with new values ​​exindouizontai, this was not at all their intention '26.
Apart from the gradual initiation into anti-Christian teachings, yoga and physical risks involved. Illustration to say the Union itself Yoga in America says that children under 16 should not do yoga because she can hurt the body tous27.
In ancient texts mentioned several warnings that even "Hatha Yoga is dangerous tool" 28. In addition, it prepeina stressed that "mind both in Hinduism and Buddhism are considered part of the material body and thus an obstacle to spiritual awakening. Meditation is designed to bypass the mind, using special breathing techniques. "29 Unfortunately, as stress top American religionists, "There is little doubt that most meditation systems must be classified as training in occultism" 30. Pundits in meditation notes that "meditation that includes Yogic posture and breathing technique awake arcane energy and brings Mental changes ... old man ceases to exist and is replaced by a completely new personality." 31 The way of experiencing reality allazei32 And, as experts conclude, various psychological problems associated with meditation. Features mentioned the study of two psychiatrists in America, who attended for a decade hundreds of meditators. In this study under "Psychiatric complications of meditation practice" develops pathological and other side effects of dialogismou33. Also, Margaret Singer, who was a clinical psychologist and professor emeritus at the University of Berkley, a leading researcher in the field of psychosomatic medicine and specialized sektes34, watching over 70 people who practiced meditation than 417 years, recorded some of the lesions often present For many years the dialogizomenoi35: Abrupt discontinuation of conscience, anxiety attack, in memory difficulties, absence of limits, inappropriate emotional outbursts and unattached, long-lasting affective flattening, muscle twitching, seizures, visual hallucinations etc. Much of the relevant scientific research demonstrates that the man who meditates "jeopardizes the physical, mental and spiritual health" 36. The risks hides Yoga mentions "excessive introversion, spiritual hedonism, regression ... and emotional fixation guru" 37.
Studies of experts, but also the people testimonies I did yoga reported, inter alia, "emotional disorders, strong fear, depression, dramatic changes in mood, intense outbursts of anger, pain, loss of body sensation, temporary or permanent loss Logic ... "38. He guru Rajneesh says: "The experience of deep meditation is just like death ... when it happens so suddenly, or body suffers or mind ... Some people can go crazy" 39. Indicatively what the guru Mouktananta described as meditative experience: "I was frightening situation. My breathing changed, my belly is filled with air when eisepnea breath was being held inside. My mind had sickened by fear ... I began to see little people and keep track of my madness. My body began to jerk. Now I was not me who meditate. Meditation, I impose ... I was watching my body to burn ... Just finish all the Mouktananta concluded that he had Lamps »40. Many similar testimonials leads us to conclude that what we in the West often characterized as "madness, possession by spirits or daimonolipsia" in Anatolia is defined as "light" 41. And there are few cases of people who began experimenting with the "innocent" yoga and ended up in madness and daimonismo42, communicating with spirits, which once recognized as evil, sometimes eklamvanontaios "gods" that "guide" the host that "hospitality '. Often the consequences are tragic.

Spirits Demons can cause hallucinations containing information from other lives.

A person who has hallucinations thinks it's a real experience. A demonic illusion using information from someone else's life actually appears. Reincarnation is a logical explanation for these experiences, false, but still reasonable.


"Wait a minute! You said this latest life experiences can be explained as hallucinations!"

There are various kinds of hallucinations. One caused by the chemistry of the body, illness, etc. The other is an altered state of consciousness derived from things such as:

Hypnosis
Yoga
-East Religion types of meditation
Biofeedback
Various medicines
Certain kinds of electrical stimulation applied to the brain
"Going into a trance" to act as a means spirit
"Mediums" (a term used by researchers of UFO. The activity involved is the same media practices.)
"Remote viewing" (a term used by the US military to describe the same activity as a means of channeling or practices.)
Contact "spirit guides"
Typical activities on an average a session
"Visualization" techniques
Any type of activity that invites occult spirits to contact as Ouija boards, tarot, astrology, consultation with a "psychic".

"Why is it Satan comes with a big lie about reincarnation? What's the point?"

Mankind has an innate desire to communicate with God. It is in our nature, because God placed it there. Satan will use every available means to lead people away from God. We must not make people believe that there is no God, is just to get them not to believe in the God of the Christians. A simple way to do this is with false religious experiences, such as the "reincarnation of past-life."


God will judge us by our faith and our actions. If you believe in Jesus and accept His gift justification by faith we will be doomed. We can not work out our salvation by good works, lest any man boast. But this is precisely what teaches reincarnation-if screw this time, you just have to do it again and again until you get it right. The pernicious lie here is that man dies and discovers too late that he has another chance.