ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, June 24, 2017

ALIENS are demonic beings because ...


The extraterrestrials of our time match the demons and fallen angels mentioned in the Bible as regards their behavior.
As the Bible provides strangers, they never confirm the deity of Christ, nor claim that they come in his name.
Foreigners are changing their stories to deceive people into believing their lies. An example of this is that before the man was out or sending the satellites there, the aliens could claim to be the planets, like Jupiter in our solar system. As the time passed and man learned more about our planet, we realized that no one could live on a planet like Jupiter, so aliens changed their story. Now they claim to be from other solar systems and star clusters, such as Andromeda and Pleiades.
Although the aliens said to go, it seems that they must survive, just as the fallen angels need human beings to prey.
Alien abductions stopped by invoking the name of Jesus.
The strangers bring ideas to the earth to help the man join the world in a new era of consciousness. This combination opens the way for their leader (which is the Antichrist), makes mankind forget about their religion and belief in their countries.
Foreigners often call "neo-agers" and occultists, unlike Christians. This is not always the case, as people from all walks of life have come into contact with "aliens". However, I think these "space brothers" are not very interested. In communication with Christians This is because Christians will be able to see in disguise and strangers to know about what they are:. Demons
Strangers are not in contrast to worshiped by people can also deny their creator (God). Instead of claiming that the creators. This serves to draw man away from God.
Foreigners are giving human technology, but these "achievements" are usually devastating. There are secret plans many governments in their budget, which is usually about the creation of new weapons systems. Much of the technology for such weapons is said to come from aliens. Why do not foreigners ever give us the technology that saves lives?
Foreigners often emit horrible odors such as sulfur.as Christians believe not only in the immortality of the soul and the resurrection
of the body. According to the suggestion of God in our first creation, the human soul and the
Human body is intertwined and no one can be right without the other. Sa
As a consequence of a fall, body death, these two separate, but this separation is
Permanent and permanent. During the Second Coming of Christ we will be raised from the dead with our soul
And our body; And so, having the soul together with the body again, we will present ourselves in front
To our Lord for the final Judgment.