ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, May 21, 2016

Muhammad= sex maniac=devils possessed

Muhammad once got caught having sex with his slave girl, Mary the Copt, in the bed of his wife Hafsah. After being pressured by Hafsah and Aisha to stop having sex with his slave girl, Muhammad vowed that she was forbidden to him. Later, Muhammad received a "revelation" from Allah (Quran 66:1-2), telling him that his oath was voided and that he could continue having sex with Mary the Copt. Is it reasonable to believe that Allah was so concerned about Muhammad having sex with his slave girl that Allah included verses about it in his eternal Word (the Qur'an)? Would Allah be so obsessed with Muhammad's sex life that he would grant Muhammad the right to break his oaths?

mohammad have sex with his dead aunt:
(Sahih Muslim 34424). "I put on her the cloth of paradise and I then had sex with her to ease the grave suffering on her."

Sahih Bukhari 7.18 Narrated 'Ursa: The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."

"Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me when I was 9 years old."
(Abu-Dawud 2:2116) Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death). (Sahih Bukhari 7:62:64)

Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)' (Sahih Bukhari 7:62:65)

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 6 : Narrated by Anas  The Prophet "He used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night, and he had nine wives."

Aisha was 8-9 years old and Mohammad(pbuh) was 52-53: Sahih Bukhari 1:4:233: "Narrated 'Aisha: I used to wash the SEMEN off the clothes of the Prophet and even then I used to notice one or more spots on them."

Sahih Bukhari 1:6:298: "Narrated 'Aisha: The Prophet and I used to take a bath from a single pot while we were Junub. During the menses, he used to order me to put on an Izar (dress worn below the waist) and used to fondle me."