ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, August 12, 2016

Is islam

Islam presented the race "Gkouragis» (Quraysh = was the dominant tribe in Mecca region, which belonged to Muhammad and through which Islam spread in the Arabian Peninsula), as "fine race" to dominate all human races. Mohammed gave no single political responsibility to an individual who was not from the tribe of. Islam has legitimized slavery, reinforced the gap between social classes and allowed the robbery of infidels, captivity (Sabaya) women during wars and sexual abuse of slave women (Ima'a). It has seriously destroy the marital relationship with the laws of dowry (Mahr) and divorce, thus transforming the institution of marriage in a common transaction.
Is Islam a religion of social justice?
Some of the most outrageous principles Islam has, are looting and robberies, and the exploitation of people oppressed by the tax "Al Tzizgia" system (Al-Jizya). Acknowledged the social inequality, imposing "theZakat;» (Zakat = charity; obligation that gives a wealthy Muslim, a percentage of his income to the poor Muslims, contributing to purifying the rest of the property), in accordance with the following saying: "A grateful rich are better than a patient poor. "
Islam law for women?
A woman in Islam has less reason and faith. Stops prayer, such as donkeys and black dogs and considered impure during menstruation. They are only entitled to half of the inheritance, unlike a man, and her testimony in court, also counts, half a man. Islam put her under the guardianship of her husband and the "approval" of God obey him. A man has the right to "restore the order" his wife, beating her, and / or abandoning the marital bed, if she refuses to satisfy the sexual appetites whenever he wishes, regardless of their own desires and feelings. I am a feminist and I'm not one of those who defend women passionately against the countless forms of injustice suffered for centuries because of religion, but I have a mother, a sister and a girlfriend and do not tolerate humiliated and stigmatized with such intense way, because the love you too much to the treat with this wrong and creepy way that debunks undoubtedly the claim that Islam is a religion of equality and freedom!
Islam and human creativity
All forms of artistic expression is prohibited in Islam: Music, song, dance, painting, sculpture, acting, but also literature, poetry, philosophy, and even the use of reason! If you have difficulty to believe they will refer you to reliable Islamic sources, as well as sayings of Muhammad to make sure that we do not exaggerate and just set the strict truth.
Islam and science
Islam is rich in metaphors. Starting with the legend of the Oracle (the word of God communicated to Muhammad through the angel Gabriel), and the route through the so-called Night Journey and Ascension (Al-Isra'a & Al-Me'eraj), when Muhammad allegedly ascended to heaven on the back of an imaginary animal named "Buraq» (Burâaq) flying with the speed of light, to finish with dazzling stories of miracles that nobody has seen and no civilization has not recorded in historical archives or reported incidents that could support some of these claims. Islam, therefore, is based on blind faith that grows and takes control of the minds of men, where there is irrationality and ignorance. If this ideology had the merit of persuasion by appeal to reason and has experienced every aspect of human life, as we are former Muslims have said since I can remember, he would have resorted to incredible wacky stories to prove the accuracy of and to support the ideas? It is not that worthy of liars and crooks? Do not forget the blatant contradictions between the sacred texts and basic scientific truths as the fact that the earth is fixed and that the sky high above the ground and held without pillars, and that the meteorites were made for the purpose of stoning demons who conquered people from above.
The scientific miracles in the Qur'an
All of us former Muslims, know the absurdity, forgery and fraud of sheikhs who claim the existence of scientific miracles in the Qur'an and I think it is legitimate to ask why these people to construct a colossal lie after another around religion . The answer is simple: only a tissue of lies is able to perpetuate another lie. Islam could not be kept for long in front of the science that reveals the myths and undeniable weaknesses, one after another, such as the claim that the earth is flat and that two people who have nursed from the same woman made biological siblings. These people protect Islam and prevent stripping and death, trying desperately to reconcile with science using deception and distortion. If Islam were a divine religion and a message was sent by the creator of the universe, would be the laughingstock of the scientific sphere and target of endless criticism?
The Islamic God
It is a primitive, Bedouin and anthropomorphic God who draws the characters of the human world and experiencing feelings of anger, revenge, resentment of excellence, etc. The image of God that has been depicted in Islamic sacred texts pretty much reflect the human civilizations, like the majestic throne carried by the angels, which collapsed when finished the process of creation, which brings to mind the ritual of Hong Bong ( Honga-Bonga) carried out by the heads of their race. Even worse, some human actions, such as homosexual sex (in which even the Hong Bong does not interfere), can make this wonderful throne be shaken. Here is a transcendental «hadith» (hadith = tradition surrounding the behavior and the wisdom of Muhammad) that caught my attention: "Any work done by his son Adam just about himself, except fasting which is mine and reward. " The question that torments me is this: What pleasure can find the Almighty God to all those poor people who worship him? What good have done?
The prophet of Islam and the Koran
Muhammad was no different from the barbaric thugs who slaughtered, robbed and raped women; there is ample evidence in the "Sunna» (Sunnah = delivery of what they said and did Muhammad and the members of the first Islamic community). I invite you to do a job prior to blame that lie solely in order to hurt the image of the prophet of Islam. He was an amatory and diesyre all laws adopted to appease the voracious desire. Divided humanity and imprisoned the nation with backward and outdated laws Bedouin. He did not record any miracle that could prove his prophecy. All what had been a book that presents strong similarities with the poetry of his contemporaries, full of scientific errors and philosophical dilemmas.