ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, January 21, 2016

Pentecostal Churches


Pentecostalism, also because of its belief that people today can
have the same gifts that the Apostles had... Benny Hinn and whoever these "healers" are, he's sort of
the prototypical healer today, it started out with A. A. Allen, and Oral Roberts, and down to Morris
Cerullo, and on and on it goes...Jim & Tammy Baker, Jimmy Swaggert (caught multiple times with
prostitutes) and Benny Hinn. He is the latest edition of con artists in that area. Tele-evangelizing the
bizarre idea that they believe that they could do what the
Apostles did: they have the power to heal, the power to cast
out disease.
On Television and live,
people heard and saw Benny
Hinn say that, “If you have
somebody in your family
die. Leave their body in the
living room, take their body
over to the TV, drape their
arms over the TV, because
God is going use me to raise
the dead through the television!" There could not be a more
insensitive and bizarre thing for a man to do, than to have some poor
bereaved person drag the corpse of their family member and drape them over the television, under
some bizarre illusion that Benny Hinn is going to heal them through the TV set!!
But that is only the extreme form of cruelty. There is a cruelty that goes along day after day, week
after week, with this bizarre expectation of healing, and then this false staging of supposed healings,
that continue to raise people's hopes, and all that does is create false hopes that are dashed to pieces.
And much of the fallout of that movement is people who reject the gospel, reject Christ, because they
didn't get what they were promised they would get.
The defining elements of Pentecostalism and what gives it its
identity are unbiblical. Also the leaders of those people who purvey
and ply the trade, particularly in the media, know they are deceivers,
and they are very effective at it--raising millions of dollars. A con
artist and business preacher like Joyce Meyer makes no less than
$900,000 a year... One such preacher alone, T. D. Jakes, took in,
personally, last year, 63 million dollars! They are trading on certain
desperation. That's why Jesus, when He sent out the Seventy, said,
"go and heal, but take no money". Luke 9:3. If you can heal people--you can be instantly rich. People
get instantly rich who can't heal, but pretend they can.
It would be fair to say that somewhere in that movement there is a true body of believers, not to be
confused with the Movement, which is full of schemers, dreamers, and con men, and people with
aberrant theology, and false teachers who take advantage of people. And then people in the middle:
there's the heretics of the Word-Faith Movement: People like Fred Price, Kenneth Copeland,
Kenneth Hagin, Marilyn Hickey, Joyce Meyer, etcetera, who have an aberrant view of the nature of
Christ. They are the ones who say, that on the cross Jesus became a sinner, had to go to hell and
suffer for His sins for three days, and then the Father let Him come out of hell, and that is when He
was raised. They turned Jesus the Son of God and the second Person of the Holy Trinity into a sinner
who had to be punished for sin. This is a true heresy and cultism and a frightening view of Christ.
Also, Kenneth Copeland once said, "That Jesus wasn't any more God than he is!"
Church services are very informal, avoiding the Divine Liturgy of the original churches. Music is
more of a contemporary nature, and absent is the dry, old fashion singing of hymns nowadays. People
feel free to dance during the service and go to the altar when desired, and praise God in a heavenly
prayer language of 'tongues.' Services tend to be very emotional. Emphasis is put upon Music in
Assemblies of God, as well as the preaching.

Tuesday, January 19, 2016

AND -they  stop in the name of Jesus. ALL THE FALLEN ANGELS=ALIENSRev 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
 The aliens of our time match the demons and fallen angels mentioned in the Bible in terms of their behavior.
Like the Bible predicts, aliens never affirm the deity of Christ nor do they claim to come in his name.Alien abductions are stopped by invoking the name of Jesus.Aliens often contact new-agers and occultists, as opposed to Christians.They also deny their creator God, claiming instead that they are Creators. This serves to draw man away from God.

Wednesday, January 13, 2016

Project Blue Beam Space Based Holographic Projection for NWO UFOs Cosmic...

Secondly, it promotes the decay of the present democratic forms of
political systems, and leads societies to search for alternative methods of political ideology. Of course, the alternative has already been planned. It is called the new world order and it will not have your safety or interests at heart. As George Bush said: "Read my lips." Fear has always been used by powerful elite to control and subjugate the masses. The old maxim, divide and conquer is being played out to the limit worldwide to ensure that everyone is frightened for their personal safety, and to be suspicious of everyone else. This, too, is mind control.

To go further in regard to the new technology which is at the base of the NASA Blue Beam Project, we have to consider this statement by psychologist James V. McConnell which was published in a 1970s issue of Psychology Today. He said, "The day has come when we can combine sensory deprivation with drug hypnosis and astute manipulation of reward and punishment to gain almost absolute control over an individual's behavior. It should then be possible to achieve a very rapid and highly effective type of positive brainwashing that would allow us to make dramatic changes in a person's behavior and personality.

Monday, January 11, 2016

NOTES

Even as now it is clear that there is a very nefarious plan to control the World by a government of bankers politicians rich men and papists! Corperations, the scurge of the Earth are polluting air water and food. In the case of food they are deliberately engineering it in such a way as is poisoning mankind, very similar to the genetic pollution that the fallen introduced when they mated with the daughters of men. That action before the flood, was to try to destroy "the Seed of the woman" Christ the Son of God. The fallen angels introduced their own seed to corrupt all mankind....Now Corporations and those behind them are planning the same thing, no doubt a mass extermination....I believe in view of Romans 11 that God will stop them in their tracks and deal a seemingly fatal blow to the beast ! He will come like a flood, a consuming fire to bring light and truth to all nations and for a short time the whole Earth will rejoice in the glory of God. Alas the beast will rise again when he sees his kingdom nearly lost and will persecute many. "The beast that was, and is not, and is to come". The ' is not' is in between, and such will be the case when God arises to bring the Jews as a nation into the fold of the Great shepherd. Now we see the beast arising to conquer the whole Earth but Just as Babel was shattered before completion so the Lord will shatter babylon calling to His children 'Come out from her and do not partake of her sins' Rev 17. Many millions will heed this call. The result will be the downfall of the corporate system which makes itself rich of the backs of working people. They will no longer buy its products or services. The lord will direct them to live simple lives and as far as possible live of the land and be dependant on no man. For when the beast arises again some time later, he will permit no one to buy or sell without his mark. Those who have followed the lamb and changed their way of living to tend the garden as God originally intended ! To be dependant on government and corporation is a terrible thing. Formerly, before the industrial revolution, most people lived of the land directly. This beast with iron teeth is devouring the whole world polluting and destroying as it goes being stimulated directed and motivated by the spirits of the giants, demons! What most people experience today is slavery but their minds are so darkened that they actually think they are free.  'The time has come to destroy those who are destroying the Earth'

"And the nations were enraged, and Your wrath came, and the time came for the dead to be judged, and the time to reward Your bond-servants the prophets and the saints and those who fear Your name, the small and the great, and to destroy those who destroy the earth."

Corporatism is against the very council of God. Men joining together to such a degree, centralising everything, is the very thing that the tower of babel was about. God is apposed to such because it diverts reliance upon God for rain and fruitfulness of the land to government and corporations. Men trust in government saying they will look after us no matter what happens. What we see now is the establishment of the kingdom of babylon, the kingdom of man under demonic direction.

Mass production has brought mass pollution and mass corruption only.

It is also interesting that darwinism arose at the time of the industrial revolution. A two pronged attack. Darwinism is the 'faith' side of baylon driving the forces of industrialism and corporatism to one goal....A one world order and government ! I believe God will shatter this beast of clay and iron internally by such a great outpouring of grace that a very large percentage of the Earth will turn from the beast and his sytem! This will cause its collapse. Israel will be converted as a nation resulting in a world wide awakening for some years (romans 11). The beast will rise again after some years with a terrible vengeance.....knowing that his time is near....!

Friday, January 8, 2016

Anonymous writer who turned in OrthodoxyAll the gods of the Gentiles are devils.
Psalm 95: 5

The following article comes from the experience of a woman who, having finished high school in a Roman Catholic convent, practiced Hinduism for 20 years until finally, by the grace of God, a convert to the Orthodox faith, finding the end of its investigation of the truth in the Russian Church. Now living in the US West Coast. I wish her words serve to open the eyes of those Orthodox who might be tempted to follow the blind "Liberal" theologians who now make their appearance even in the Orthodox Church, and whose response to the attack on neoeidololatrias Church of Christ is to start "dialogue" with sorcerers and worship with them the true gods of the pagans.

1. lures Hindu

I was only 16 years when two events changed the course of my life. I went to Catholic Dominican convent of St. Raphael first met Christianity. In the same year I met Hinduism in the face of an Indian monk, a Swami, who soon became the guru, or my teacher. A fight had started, but I was able to figure it out for nearly twenty years.
The monastery was taught the basic truths of Christianity. Here lies the power of the humble and a snare to the proud. St. James wrote truly: "God opposes the proud and gives grace to the humble" (Jas. 4: 6). And how proud I was • not admit the existence of original sin, nor the existence of hell. And I had many arguments against them. A very benevolent nun gave me the key when she said: "Pray for the gift of faith." But the education of Swami had already gained influence over me, and I thought it derogatory to beg someone, even God. Much later I remembered what he had told me. Years later the seed of Christian faith that had been planted in me emerged through an endless sea of ​​despair.
Over time the nature of the books I had brought with me to school, all covered with plain covers, was uncovered. Books like the Bhagavad Gita, the Upanishads, the Vedantasara, the Ashtavakra Samhita ... In part my secret was learned, but nothing specific was said. Without doubt the nuns thought they would pass, as indeed spend most types of intellectual conceit on young girls. But one bold nun told me the truth. It is a true unpopular and rarely hear. She said she would go to hell if I died in the Hinduism, since I had first seen the truth of Christianity. Saint Peter put it this way: "Because of what man has defeated there and has enslaved. If, having escaped the taints of this world through the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ, again entangled in them and are defeated, then the latter have become worse than the first. It would be better for them not to have known the way of righteousness, than, after they knew, to turn their backs on the holy commandment delivered to them "(II Peter 2: 19-21). How contemptible her sister about "intolerance" of. But if he lived today would thank her with all my heart. What he said tortured, as would the truth, and eventually was to lead me to the fullness of Holy Orthodoxy.
The important thing I got the convent was a yardstick, and some day I would use it to find out that Hinduism was fraud.
The situation has changed a lot since I was in school. What it was an isolated case Hinduism developed into an epidemic. Now one must have an intelligent understanding of the doctrines of Hinduism, if we are to protect young Christians from committing spiritual suicide when they encounter Eastern religions.
The charm of Hinduism is wide range • there are blandishments for every charisma and appeals to every weakness, but particularly to pride. And as I was very proud, even in my sixteen years, he was in what protoepesa smooth. The original sin, hell and the problem of pain with stenachorousan. There I had never taken seriously before I came to the monastery. Then, the Swami presented an "intellectually satisfying" alternative for every uncomfortable Christian dogma. Hell was ultimately only a temporary state of the soul that had come from our own bad karma (past actions) in this or a past life. And, of course, a temporary event could have eternal results. The original sin metastoicheiothike marvelously in propatoriki divinity. It was my patrimony, and no act of my will never nullify this glorious conclusion. I was divine. I was God: "The eternal dreamer, dreaming finite dreams."
As for the problem of pain, the Hindu philosophy known as Vedanta (Vedanta) has a really elegant philosophical system to cope. In short, the pain is maya or illusion. There is real substance - and even more, the follower of Advaita Vedanta can claim to prove it!
In another area, Hinduism appeal to very reputable wrong to assume that man is perfectible: through education (with their own terminology, the guru system) and through "evolution" (the constant progressive intellectual development of man) . Also created an argument from the standpoint of cultural relativity • has now hired such respectability that is real sin (for those who do not believe in sin) to disputes of any kind relativity. What would make more sense, they say, than different nations and peoples worshiping God differently? God is God then, and diversity in ways of worship contributes to a general religious "enrichment."
But perhaps the most compelling generally attraction is pragmatism. The whole religious edifice Hindu supported by the practical religious instructions given to the student by his guru. With these practices the disciple is invited to verify the philosophy by his own experience. Nothing should be accepted by faith. And unlike the layman perceptions, there are not any mysteries - just a tremendous amount of internal material - so there is just no need for faith. They say: "Try it, and see if it works." This pragmatic approach is great temptation for the Western mind. It seems so "scientific". But almost every student falls into a kind of pragmatic fraud: eg if the practice is working (and actually work), believes that the system is true, and therefore, they are unqualified good. But of course, this is not the next. All you can really say is: if they work, then work. But if we miss this point, easily understand, how a little psychic experience acting with great persuasion to poor student.
This brings me to the last coaxing you mention, which is the "spiritual experiences." These are mental or demonic origin. But who among the practitioners has any way to distinguish illusion from genuine spiritual experience? They have no benchmark. But do not you think that what they see, hear, smell and touch in these experiences is the result of simple intellectual diversion. It is not. It is what the (Russian) Orthodox tradition calls prelest (error). It is an important word, because it refers to the exact condition of a person having Hindu "spiritual experiences." There is no exact equivalent of the word "prelest 'in the English dictionary. It covers the whole range of false spiritual experiences: from simple illusion and deception until actual possession by a demon. In every case the counterfeit is perceived as genuine and the overall effect is an accelerated growth of pride. A warm, convenient feeling of extreme importance stabilizes the person in error, and this compensates for all the discipline and efforts.
In his first letter, Saint John warns the early Christians: "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God ..." (I Jn. 4: 1)
Saint Gregory of Sinai was careful to guide the monks on the dangers of these experiences: "'' All around, around beginners and strong-willed, the demons tend to spread the nets of thoughts and pernicious fantasies and prepare moats for their destruction ... '' A monk asked him: 'What should a man do when the demon takes the form of an angel of light?' '' 'In this case a man needs great discrimination power to distinguish right between good and evil. Therefore your recklessness, not so quickly seduced by what you see, but keep gravity and tasting everything carefully, accept the good and discard the bad. You must always try and review, and only then think. Know that the works of grace are obvious, and the demon, despite the transformations, can not produce them: namely, meekness, friendliness, humility, hatred of the world, cut off the passions and carnal desires - which are the results of grace. The works of demons are: pride, conceit, intimidation and all evil. From such results will become visible if the light that shines in your heart is from God or Satan. Lettuce like mustard, and vinegar in color like wine • but when you experience the palate discern and clarify the difference between them. In the same way the soul, if discrimination can distinguish the flavor of mind gifts of the Holy Spirit from the fantasies and illusions of satan. "
The misguided or proud spiritual candidate is most vulnerable to error. And the success and durability of Hinduism in time depend tremendously from this false mysticism. What is particularly attractive for young drug users, already initiated in such experiences. The last few years have seen the blossoming and proliferation of Swami. They saw the opportunity for glory and prosperity in this ready market. And they caught.

2. A war doctrines

Today Christianity accepts stab an opponent almost unknown to the faithful. And if you can, nailing it to the heart before reporting his name. The enemy is Judaism, and the war waged war doctrine is.
When missionaries Vedanta (Vedanta societies) established in this country (America) around the turn of the century, the first efforts were directed to argue that there was no real difference between Hinduism and Christianity. Not only there was no conflict, but a good Christian would become a better Christian by studying and practicing the Vedanta • will understand the true Christianity.
In early lectures, the Swamis attempted to show that these ideas seemed exclusive possessions of Christianity - like the Logos and the Cross - really came from India. And the ideas that seemed exclusive possessions of Hinduism - like rebirth, the reincarnation of the soul, and Samadhi (Samadhi or ecstasy) could also be found in the Christian Scriptures - when they are interpreted properly.
This kind of trap caught many sincere but misguided Christians. The initial impetus was against those who could be described "heretical" doctrines in favor of a religion called as "scientific", based on a comparative study of all religions. The main emphasis was always on this: there is no difference. All is one. All differences are on the surface • are apparent or relative, not actual. All this is obvious from published lectures that were given in the early 1900. Today we are in great danger because this effort was so very successful.

Tuesday, January 5, 2016

BELEIVE IT OR NOT

Elders of Zion are exercised through universal misfortunes by foretells the certain and already near future of mankind or by raising the curtain for the last act of the world tragedy. Only the light of Christ and the Holy Universal Church can not fathom the abyss of Satan and disclose the extent of malice. I feel in my heart that the hour has already struck when there should urgently convene an eighth ecumenical council that will unite the pastor and representatives of all Christendom. Secular quarrels and schisms will all be forgotten in the imminent need to prepare against the coming of Antichrist. The provision of Sergios Nile is even more remarkable when one considers that appeared in the Epilogue version of the Protocols of 1905.]BUT BEFORE ALL THIS,WE WILL HAVE THE PREVAIL OF ORTHODOXY,FOR SEVERAL YEARS,AND THE DISAPPEARANCE OF TURKEY FROM THE MAP.Σας προσκαλούμε όλους να έρθουν και να συμμετάσχουν, στη μόνη αλήθεια. Ο Χριστός είναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-We invite you all to come and join,into the only truth. CHRIST IS ORTHODOX

Friday, January 1, 2016

Έχω βαρεθεί από όσα έχω δει και να ακούσει από την τηλεόραση

Γιατί είναι ο Σατανάς έρχεται με ένα μεγάλο ψέμα για την μετενσάρκωση; Ποιο είναι το νόημα;

Η ανθρωπότητα έχει μια έμφυτη επιθυμία να επικοινωνήσουν με τον Θεό. Είναι στη φύση μας, επειδή ο Θεός το τοποθέτησε εκεί. Ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από το Θεό. Δεν πρέπει να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός, είναι μόνο για να τους πάρει για να μην πιστεύουν στο Θεό των Χριστιανών. Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι με ψευδείς θρησκευτικές εμπειρίες, όπως η μετενσάρκωση των προηγούμενων ζωών.


Ο Θεός θα μας κρίνει με την πίστη μας και τις δράσεις μας. Αν πιστεύετε στον Ιησού . Δεν μπορούμε να εργαστούμε για την σωτηρία μας με τα καλά έργα, . Αλλά αυτό είναι ακριβώς αυτό που διδάσκει τη μετενσάρκωση,  απλά πρέπει να το κάνουμε ξανά και ξανά μέχρι να το κάνετε σωστά.  ολέθριo ψέμα εδώ είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και ανακαλύπτει πολύ αργά ότι δεν έχει άλλη μια ευκαιρία.Ύπνωση
Γιόγκα
Ανατολική Θρησκεία τύποι διαλογισμού


Πηγαίνοντας σε έκσταση να ενεργεί ως μέσο πνεύμα


Πνευματικοί οδηγοί Επικοινωνία

τεχνικές απεικόνισης
Κάθε είδους δραστηριότητα που προσκαλεί απόκρυφη πνεύματα να επικοινωνήσετε ως Ouija πίνακες, ταρώ, αστρολογία, κατόπιν διαβουλεύσεων με ψυχικές οντότητεςΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ γεμάτο σκατά, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.μην ακούτε κάθε δαιμονισμένο που λέει μαλακίες, στην οθόνη σας, με αγάπη ΑΝΝΙΝΟΣ