ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, October 11, 2017

GIFT OF ‘DISCERNING OF SPIRITS’

there is much ignorance, even aversion to these gifts. The reasons being, they are either not understood or they have been misused. The gifts listed in this passage are not natural gifts but supernatural manifestations of God’s power; they are not a construct of our mind, will or abilities.
 It is very important that we educate ourselves about these powerful tools that God offers, and be prepared to receive and be used in them.
“Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant…” (1 Cor. 12:1)

LET’S DEFINE WHAT THIS SPIRITUAL GIFT OF ‘DISCERNING OF SPIRITS’ IS.
The gift of discerning of spirits is the momentary ability to see into the spiritual world and/or be made supernaturally aware of spiritual beings and their intent - good or evil.

The Bible clearly teaches that there’s an unseen spiritual world that we interact with and God wants us to be aware of. (Ephesians 6:12-13) “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm.”
AT TIMES, GOD GIVES US GLIMPSES INTO THIS SPIRITUAL WORLD, not to frighten us but to give us the confidence to confront, defeat and set free those held captive by the devil.
(2 Corinthians 10:3-4) “For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.”
The Bible is filled with stories of God temporarily opening His servants’ eyes to see this unseen spiritual world. (2 Kings 6:8-17)
SATAN OPERATES IN DARKNESS AND HATES BEING EXPOSED TO THE LIGHT.
The gift of ‘discerning of spirits’ gives us a spotlight on what the devil is doing and what the hosts of Heaven are doing to thwart his plans. At times the Holy Spirit pulls back the veil that hides the spiritual so we can more effectively war against the forces of darkness.
The Holy Spirit can, and at times does, open our eyes to see what we need to see to get the job done. I have come to expect it!
In (Acts 16:16-19) Paul and Silas were preaching and “…were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune-telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, “ ‘These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved.’” She kept this up for many days. Finally Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, “’In the name of Jesus Christ I command you to come out of her!’” At that moment the spirit left her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities.”
DELIVERANCE FROM DEMONS is often a necessary step as we minister to those who’ve been deeply trapped in sin.
● The gift of ‘discerning of spirits’ is a powerful tool in deliverance; it is like ‘Spiritual X-Ray Vision’ and enables us to identify demons and their activity so they can be cast out.
When God pulls back the veil from our spiritual eyes the forces of darkness have nowhere to hide and the kingdom of God is advanced.

Trust Jesus


Gnostic's believe that Knowledge is God

But that was the very thing that Satan also beguiled Eve to believe in order to eat of the forbidden fruit

"For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, *knowing* good and evil."
Genesis 3:5

But of course that isn't true

Instead:

but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die."
Genesis 2:17

to believe you have the power to control anything by your mind is to fall prey to the same deception that Eve did that led to the spiritual separation of God and man