ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, November 12, 2016

δια την έλευσιν του Αντιχρίστου


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (+
1779
 Ένα πράγμα θα σας φανερώσω, χριστιανοί μου, το ηξεύρω πως θα σας καύσωτην καρδιά, είναι φοβερόν και λυπηρόν, τρέμει η καρδιά μου να το ειπώ, αλλά τι να κάμω, οπού μου λέει ο Χριστός μας πως ανίσως και δεν το φανερώσω, με θανα-τώνει και με βάνει εις την κόλασιν; Μας φανερώνει η θεία Γραφή, το Άγιον και ιε-ρόν Ευαγγέλιον, πως
εις τον όγδοον αιώνα θα γίνη το τέλος του κόσμου
και μέλλει να χαλάση τούτος ο κόσμος.

'Αγιος Αμβρόσιοs της Όπτινα (+
1891
)
"Εάν στη Ρωσία, επίσης, λόγω της περιφρόνησης των εντολών του Θεού και τηςαποδυνάμωσης των κανόνων και προσταγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καιγια άλλους λόγους, η ευσέβεια ελλατωθεί, πρέπει
αμέσως κατόπιν ναακολουθήσει η τελική εκπλήρωση
αυτών που γράφονται στο τέλος της Βίβλου,
στην Αποκάλυψη
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου"

Άγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος (+
1894
)
«Αν και το όνομα του Χριστού θα ακούγεται παντού, και παντού θα είναι ορατέςΕκκλησίες και
εκκλησιαστικές ακολουθίες
 , όλα αυτά θα είναι
 μόνο εμφάνιση
 , ενώ μέσα
θα επικρατεί αληθινή αποστασία
. Σε αυτό το έδαφος θα γεννηθεί ο Αντίχριστος…».
Σημειωτέον οτι ο οικουμενισμός επισημοποιήθηκε το 1986 αλλά ανεπίσημα υπήρχε νωρίτερα. Αποστασία είναι η διαστροφή απο τα πνευματικά νάματα της Oρθοδοξίας.«
Όταν
η βασιλική εξουσία πέσει και
ο κόσμος
παντού
ιδρύει δημοκρατίες
 , τότε θαυπάρξει χώρος
για
τον
 Αντίχριστο
να δράσει
».

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (+
373
)

Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν τουκονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικήςαντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονταιεν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίανκαι ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα τουκοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών.Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτετην ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το

παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσιςταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψινγνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η
Ορθόδοξος Εκκλησία
θαπεριέλθει
εις λήθην

δια τους πολλούς
των ανθρώπων....
Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία
εν τω κόσμω, τότε
αίρεται
και το
έτερον εμπόδιον
 ,
δια

την έλευσιν του Αντιχρίστου