ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 27, 2016

Mysterious disappearances UFO researchers        Many phenomena UFO researchers such as Dr. Laiin, Dr. Tzessap, Ph. Edwards died under mysterious circumstances, and many believe that their "taken out of the game" because their discoveries began to recognize supernatural and demonic energies behind the "showcase" of ypertechnologias alien. Also deaths of other researchers such as Professor J. meteorologist. McDonald and Professor R. Hardy attributed to suicides. Both were at the peak of their career and P. Hardy committed suicide two days before the announcement of an important discovery about the origin of extraterrestrial phenomena. Many researchers, such as Tz.Kiil, began plagued by strange accidents and illnesses, and their studies lead to a supernatural vision of the phenomenon.

        The most typical case is the A.K.Mpenter, which occurred in 1953. The Bender had organized a research office of the UFO and had gathered much relevant material. He had written a letter to a friend in which he said the true explanation of the phenomenon. A few days after three black-dressed strangers came to his house holding the letter. Such black-dressed strangers often disclosed as witnesses or UFO researchers to give their instructions or threats, ie. Act as "secret police." Usually they have demonic appearance, black skin, slit eyes radiating anger and hatred. The three strangers told Bender that may have discovered the mystery of UFOs, but they did not understand some important details, which have been subject to an "enlightenment" process, following from which ill for several days!

        In the report of the Bender spoke hesitantly and tried to obscure and hide many facts and finally retired from the UFO's research. From what little I told friends apparently had a very intense and painful experience, an experience analogous happens in occult circles, the so-called "initiation" or "enlightenment". It is a basic process used magic from the hierarchies of all secret societies. During the "enlightenment" final broadcast, internal mysteries of the organization, which are often diametrically opposed to the outward teaching. Many times it is awfully physically and morally, and this is logical because from demons. A remarkable fact of the visit of the three black-clad strangers in Bender, is that at some point transformed into "monsters" form of snakes! This speaks for itself: the devil many times has been reported to occur as a snake. After this contact the Bender began to suffer from strange physical complaints, such as continuous and severe headaches.UFO and Parapsychikoi

        Finally we will mention a few items to Uri Geller, the famous phenomenon of "parapsychikon forces" to confirm again the match between the "alien" and of supernatural spirits, but those with the alleged "energy forces" or "parapsychikes skills" some people.

           Let's see what he says in his autobiography:

        At the age of three or four years of happened the following: "It was last evening. Suddenly I heard a very loud ringing in my ears. All other sounds stopped. And it was strange, as if time suddenly immobilized ... Something made me I look up at the sky. I saw a silver light mass ... This light was the sun and I knew it. the light was very close to me. Then went down more low, remember that almost came over me ... I felt like I hit someone behind ap'to head. I felt a strong pain in the forehead ... I lost completely my senses and do not know how long I stayed like that ... "

        In other cases, Geller saw spaceships others who were with him did not see them. Indeed, in one case flying saucer photographed without knowing, but seemed in appearance of the film. From some time and then put new, completely unwritten cassettes to record an experiment in a laboratory and then heard metal, Outer Rim voices alleged alien who gave him several messages.

        In another case he says he saw "a blue-white, blinding light, like a volcanic glow. An inner strength made me get close ... It seemed as if there was a dark, bulky object beneath the light that still shines blindingly. As I approached, I felt I pass in a trance. Everything was vague, dull. I felt like I'm in something ... It seems to me that I saw some figures, but it was too dull to pick out. Then I perceived a dark form which was impossible even now on the shape of ...! I was in a state of shock for several days after that ... made me realize for the first time, that whatever was