ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, August 27, 2016

Freemasonry is

Freemasonry is one of the schemes of the enemy, his Trojan horse, and it is a good one. However, the enemy is not the Mason himself; it is Satan (Lucifer), "the angel of light", and his demonic host who assist him. Christians are to love all men, but we are to expose the works of darkness (Ephesians 5:11), defend the faith (Jude 2), and call all men to repentance and faith in the Lord Jesus Christ (Acts 20:21). Those are my objectives!

Tuesday, August 23, 2016

The soul after death-Father Seraphim Rose


Many patients in hospitals reported seeing beautiful fields and "havens", and is either unconscious or "clinically dead" before recovery. These visions are often accompanied by experiences of beautiful light and a creature approaching them with "love". In contrast, some reports in this "other world" is dark, which may indicate a foretaste of hell. Other visions include people "floats" over their body while unconscious and seeing doctors and loved ones around them. Some even experience to speak of "angelic beings" of various kinds and adjacencies familiar with themselves while they were still alive. Despite all the speculation about this mysterious realm, Fr. Seraphim confirms that it is a sphere of existence between the physical earth and heaven and hell inhabited by demons / fallen angels. He notes that mystical occult adepts are able to travel in this sphere, as seen in the writings of Emmanuel Swedenbourg (seventeenth century Swede) and 19th century theosophists and spiritualists. These visions caused by demons trying to deceive souls is disembodied, before moving onto the 'houses of the toll. "The toll houses were peculiar to more" after death "experiences recorded in human and occult literature, but it is known if Orthodox Christian sources, such as the lives of the saints and various patristic texts.
The demons accuse the soul of evil deeds, but angels sent from God to try to offset the demons from bringing righteous deeds and faith of the soul to Christ. If the soul of the individual has more demonic weight then throws in hell waiting for the Last Judgment, while those passing through the demons ascend into heaven to be with God. Orthodox literature confirms the existence of the toll houses of the teaching of the Apostle Paul in a "fighting not against flesh, but against authorities, etc." The air sphere is where the demons doomed to tempt human souls before the turn sent to hell, the final judgment. The demons are of course invisible to the human senses, but the fruits of their actions appear to human misery, chaos and sin around the world. Even though both demons and angels is beyond the perception human sense, still belong to the realm of creation and so "to this world." In addition, these sprits have clear forms and are finite in their moves (any quality of infinity that belongs only to God), so therefore can be said to have "bodies" in a way similar to the way people do, if not those natural. Fr. Seraphim pays special emphasis, citing too many prominent Orthodox Fathers and spiritual writers, to pray for the dead after because your prayers help some souls reach heaven, calling God's mercy with fervor.

Monday, August 22, 2016

People foolishly beleive in reincarnation

Fundamentals in Buddhism-Karma in Buddhism.and the orthodox perspective-of the this nonsense of karma come and come again
Only the quality, that is the social surrounding, the physical appearance and the mental abilities of a person are fixed by the deeds of his previous existences, but in noway his actions.

If you see that other people are suffering, and you're in a position to help, you focus not on their karmic past but your karmic opportunity in the present: Some day you may find yourself in the same predicament that they're in now, so here's your opportunity to act in the way you'd like them to act toward you when that day comes.
It's not about fatalism
In Buddhism, rebirth is part of the continuous process of change. In fact, we are not only reborn at the time of death, we are born and reborn at every moment.

However, the Bible was not speaking about karma but about the judgement of God The full Biblical verse is: Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever aman soweth, that shall he also reap. -- Galations 6:7.)The concept of karma is nothing more than a cunning attempt to entangle Soul in the laws of physics and thus make followers believe they are dependent on the guru for their release. New Agers like to cite karma as the law of personal responsibility, when in reality it is the opposite, a mechanism which allows someone to behave as he pleases, in the full knowledge that at some future date everything will balance out and no fundamentalharm has been done.Since New Agers believe the law of karma could not operate to full effect over the course of a single lifetime, they propose a long series of lives over which Soul'matures' and works off its bad karma. The end result, supposedly, of this long evolutionary process is God-Realization, the great illumination in which Soul finally becomes a god. Reincarnation is therefore marketed as a flawless mechanism of self- perfection, whereby the immaturities and defects in an individual are gradually refined and eliminated. This beguiling philosophy is designed to ensure that no one makes a serious effort toward their personal salvation since, as New Agers argue,everyone is saved from the outset, so who needs a Saviour? Again, Lucifer isachieving a major objective when he gets someone to accept this sinister philosophy.The New Age movement has tried various ways to market reincarnation among Christians. Chief among these is hypnotic regression, where the subject is placed in atrance-like state and induced to remember episodes from his 'past lives.' This is anextremely clever trick since hypnosis, by its nature, exposes the subject to demonicinfluences. The implantation of 'memories' is thus easy to achieve. New Agers also like to cite cases of children who recall their past lives. This is highlydisingenuous since children are very suggestible and liable to accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If they are members of a family with a leaning toward the occult, the child may also be exposed to unclean spirits andimplanted with 'memories' based on verifiable fact.It is worth noting that the great architect behind most New Age philosophies, Madame Blavatsky, did not herself assert the principle of reincarnation in her first major work,
 Isis Unveiled
. If the fact of reincarnation is such a central tenet of New Age thinking,then why was it not mentioned even once in that monumental tome (over 1470 pages)? The reason is simple -- it had not yet been identified (in 1877) as an importantingre dient in the toxic brew which Lucifer was preparing for the unwary.If you have any doubt about Blavatsky's allegiance to the rule of Lucifer, you migh like to note that the name she gave to her theosophical magazine was
 Lucifer
and that the publishing house established by her disciples to propagate her works was initially called Lucifer Publishing Company (later changed to Lucis Trust). Her books,
 Isis Unveiled
and
The Secret Doctrine
are riddled with Luciferian philosophy.
Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.


People foolishly think they can draw nourishment from certain New Age beliefs, incombination with their Christian faith, but this is not possible. As the Bible says,"Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?" (James 3:11). If a movement is Luciferian in any particular, it is Luciferian all the way through.

Friday, August 12, 2016

Is islam

Islam presented the race "Gkouragis» (Quraysh = was the dominant tribe in Mecca region, which belonged to Muhammad and through which Islam spread in the Arabian Peninsula), as "fine race" to dominate all human races. Mohammed gave no single political responsibility to an individual who was not from the tribe of. Islam has legitimized slavery, reinforced the gap between social classes and allowed the robbery of infidels, captivity (Sabaya) women during wars and sexual abuse of slave women (Ima'a). It has seriously destroy the marital relationship with the laws of dowry (Mahr) and divorce, thus transforming the institution of marriage in a common transaction.
Is Islam a religion of social justice?
Some of the most outrageous principles Islam has, are looting and robberies, and the exploitation of people oppressed by the tax "Al Tzizgia" system (Al-Jizya). Acknowledged the social inequality, imposing "theZakat;» (Zakat = charity; obligation that gives a wealthy Muslim, a percentage of his income to the poor Muslims, contributing to purifying the rest of the property), in accordance with the following saying: "A grateful rich are better than a patient poor. "
Islam law for women?
A woman in Islam has less reason and faith. Stops prayer, such as donkeys and black dogs and considered impure during menstruation. They are only entitled to half of the inheritance, unlike a man, and her testimony in court, also counts, half a man. Islam put her under the guardianship of her husband and the "approval" of God obey him. A man has the right to "restore the order" his wife, beating her, and / or abandoning the marital bed, if she refuses to satisfy the sexual appetites whenever he wishes, regardless of their own desires and feelings. I am a feminist and I'm not one of those who defend women passionately against the countless forms of injustice suffered for centuries because of religion, but I have a mother, a sister and a girlfriend and do not tolerate humiliated and stigmatized with such intense way, because the love you too much to the treat with this wrong and creepy way that debunks undoubtedly the claim that Islam is a religion of equality and freedom!
Islam and human creativity
All forms of artistic expression is prohibited in Islam: Music, song, dance, painting, sculpture, acting, but also literature, poetry, philosophy, and even the use of reason! If you have difficulty to believe they will refer you to reliable Islamic sources, as well as sayings of Muhammad to make sure that we do not exaggerate and just set the strict truth.
Islam and science
Islam is rich in metaphors. Starting with the legend of the Oracle (the word of God communicated to Muhammad through the angel Gabriel), and the route through the so-called Night Journey and Ascension (Al-Isra'a & Al-Me'eraj), when Muhammad allegedly ascended to heaven on the back of an imaginary animal named "Buraq» (Burâaq) flying with the speed of light, to finish with dazzling stories of miracles that nobody has seen and no civilization has not recorded in historical archives or reported incidents that could support some of these claims. Islam, therefore, is based on blind faith that grows and takes control of the minds of men, where there is irrationality and ignorance. If this ideology had the merit of persuasion by appeal to reason and has experienced every aspect of human life, as we are former Muslims have said since I can remember, he would have resorted to incredible wacky stories to prove the accuracy of and to support the ideas? It is not that worthy of liars and crooks? Do not forget the blatant contradictions between the sacred texts and basic scientific truths as the fact that the earth is fixed and that the sky high above the ground and held without pillars, and that the meteorites were made for the purpose of stoning demons who conquered people from above.
The scientific miracles in the Qur'an
All of us former Muslims, know the absurdity, forgery and fraud of sheikhs who claim the existence of scientific miracles in the Qur'an and I think it is legitimate to ask why these people to construct a colossal lie after another around religion . The answer is simple: only a tissue of lies is able to perpetuate another lie. Islam could not be kept for long in front of the science that reveals the myths and undeniable weaknesses, one after another, such as the claim that the earth is flat and that two people who have nursed from the same woman made biological siblings. These people protect Islam and prevent stripping and death, trying desperately to reconcile with science using deception and distortion. If Islam were a divine religion and a message was sent by the creator of the universe, would be the laughingstock of the scientific sphere and target of endless criticism?
The Islamic God
It is a primitive, Bedouin and anthropomorphic God who draws the characters of the human world and experiencing feelings of anger, revenge, resentment of excellence, etc. The image of God that has been depicted in Islamic sacred texts pretty much reflect the human civilizations, like the majestic throne carried by the angels, which collapsed when finished the process of creation, which brings to mind the ritual of Hong Bong ( Honga-Bonga) carried out by the heads of their race. Even worse, some human actions, such as homosexual sex (in which even the Hong Bong does not interfere), can make this wonderful throne be shaken. Here is a transcendental «hadith» (hadith = tradition surrounding the behavior and the wisdom of Muhammad) that caught my attention: "Any work done by his son Adam just about himself, except fasting which is mine and reward. " The question that torments me is this: What pleasure can find the Almighty God to all those poor people who worship him? What good have done?
The prophet of Islam and the Koran
Muhammad was no different from the barbaric thugs who slaughtered, robbed and raped women; there is ample evidence in the "Sunna» (Sunnah = delivery of what they said and did Muhammad and the members of the first Islamic community). I invite you to do a job prior to blame that lie solely in order to hurt the image of the prophet of Islam. He was an amatory and diesyre all laws adopted to appease the voracious desire. Divided humanity and imprisoned the nation with backward and outdated laws Bedouin. He did not record any miracle that could prove his prophecy. All what had been a book that presents strong similarities with the poetry of his contemporaries, full of scientific errors and philosophical dilemmas.

Tuesday, August 9, 2016

Each sect has its own spirituality

Each sect has its own spirituality, its own distinctive approach to religious life practice. So Roman Catholicism had hitherto purely distinct piety itself, a piety limited to the "sacred heart", the paposyni, purgatory and indulgences, the various mystic revelations, and the like • and an observant Orthodox observer can detect in such aspects of modern Latin spirituality practical results of Rome's theological errors.