ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, September 21, 2016

People believe in reincarnation of his tricks, devils

Let us remember that Job's friends told him that he sinned and punished, while misery has been a test of his faith to God. Moreover, if Christ accepted the reincarnation will not cure the blind, but that would leave him now to pay off the debt of the sins of his past life and the next to be born in the best condition! Those from the Bible, can not be called a Christian' and to believe in Hindu beliefs ... Right of reincarnation fans to believe whatever they want. They may not, however, misrepresent the Bible to support their theory. The Bible in every part of negates reincarnation. If that were the reincarnation, the tangible growth of Elijah is not justified in the sky, after the body has no value nor the appearance of the transformation, as perfect as had to be lost in theio.o Moses, how he appeared; He had reincarnated over the 1,250 years since ap'to death ostin time of Christ; People believe in reincarnation of his tricks, devils.

Tuesday, September 20, 2016

PREACHERS EXPOSED Satanism Pentecostalism New Age Tongues Demonic

Mone of the main falsehoods Pentecostal error and the predominantly external criterion by which the various Pentecostal groups believe someone as you saved it is the gift of speaking in tongues, which they perceive as personal fulfillment of each one with the Holy Spirit, to repeat the event of Pentecost, as happened to the holy Apostles. [www.Pentecost.gr/Greece/history keim.htm. H. D.Reimer. Pfingstbewegung, Munehen 1995, σελ. 961-962].

The called speaking in tongues is proof pursuant Pentecostals of their "baptism with the Holy Spirit" [A.-S. McPherson, symbol of Pisteos.The four Square Gospel. Sel.19-21. Lymperis Siologkas, Steps leading to the blessings of God. P.17] and guaranteed receipt of the Christ at the rapture of the church, before the advent of the Antichrist, according to another their falsehoods.

Taftochronos supposedly is certification criterion that someone belongs to the church and are living members, since according to the misled allegedly true church in the end times is true feature of speaking in tongues.

As proof of their claims rely crowd hagiographical passages related to the presence of the gift of tongues in the years of the Apostles. What relationship but are the villages mentioned in the gift of speaking in tongues, as it existed in the ancient Church, the phenomenon of speaking in tongues Pentecostals? Undoubtedly no. Moreover, not only are not related, because misinterpret and why the submissions and the tongues of Pentecostal experiences are radically opposed to the Bible.

As examples will highlight the following:

They cite the prophecy Joel 3.1-2considering as pouring of the Spirit in the last days the phenomena of the area. Last days But in this passage is considered the first advent of Christ why the Apostle. Peter in Acts. 2.16 states that the prophecy has already been fulfilled on the day of Pentecost. On the day of Pentecost the Apostles speak foreign languages ​​existent, familiar, understandable (Πράξ. 2,4).

This is confirmed by dozens of people from different origins, who listened and understood the greatness of God everyone in the language of (Πράξ. 2, 6-8,11).

In contrast, in gatherings of Pentecostals who tongues gibber, say incomprehensible words, unknown, incomprehensible, asyntachtes sentences sometimes resemble delirium accompanied where appropriate and with spasms of the body.

When the apostle Paul may not have all the gift of speaking in tongues (I Kor.12,4-11, 30).

The opposite claim Pentecostals , Seen as the sine qua non proof filling of the believer with the Holy Spirit. When the apostle Paul, also the gift of speaking in tongues is placed last series of gifts (I Cor. 12.8 to 10, 28). Pentecostals here reverse the order and consider first, main and basic.

The Bible says that speaking in tongues was then given as a supernatural sign not for believers but for unbelievers, to motivate and to believe(I Cor. 14, 22).

The opposite teach Pentecostals, And consider it as the first point of salvation is certain.

Tha complete our observations with another label key referred to the character of the experience of speaking in tongues Pentecostals. While the gifts granted by God to the Church given freely and effortlessly to increase in Christ and unity of His Body (AKor.12), speaking in tongues Pentecostals is the fruit of various techniques, exhilarating events, emotional, and psychological submission pressures.


Nomizoume that is understood, as far as we mentioned, that the tongues of modern Pentecostal has nothing to do with the gift of speaking in tongues of the ancient Church. Are energies of the spirit of error, which being transformed into an angel of light presents them as somehow off - experience the filling with the Holy Spirit. This is confirmed by the fact that there are Pentecostal groups speaking in tongues but unitarian. In this case it is clear what spirit epidemic and there.

We will complete our reference to the issue of speaking in tongues Pentecostals quoting the views of two Greek Protestants. The importance and their importance is obvious, as is endoprotestantiki criticism, that criticism Protestant Protestant Pentecostals in the matter of speaking in tongues, sole guide the Bible.

According therefore to a Greek Protestant called "baptism with the Holy Spirit"Pentecostals whose fruit is speaking in tongues, is perception, false,"absolutely no support in the Bible (···) Look carefully the New Testament and nowhere will meet the baptism of the Holy Spirit as something separate from regeneration.» [G.A.Chatziantoniou. The Holy Spirit. The two phases of the project, the Voice of the gospel, 57 Febr. 1997. sel.62]

And another "speaking in tongues and miracles are two of the eminently effectively means the devil, imitating God, treats today for dark purposes» [Ger. Zervopoulos, Copyright. Greek Free Churches abroad sel.97] . Furthermore, believes that "speaking in tongues today is not only a gift unnecessary but also dangerous "And mentions the misinterpretation of Pentecostals. «which support the incomprehensible tongues to the event of Pentecost, from which they took their name, despite the fact that the Pentecost the disciples did not speak unintelligible languages, but spoke earthy, human languages, which were immediately and fully understood by listening» . [Ger. Zervopoulos, op.cit, sel.105]

And in the matter of speaking in tongues then Pentecostals, Orthodox Christian should have in mind the words of the Apostle Paul "agreements is left to the learned and epistothis, eidos despite what you learned"(II Tim. 3, 14). (Mark OODE: For an Orthodox analysis of the baptism of the Holy Spirit, see our digital book: " The baptism of the Holy Spirit in the New Testament ").

Wednesday, September 14, 2016

Jesus is the way that leads to the Father


 "Do not be troubled your heart; You have to trust in God, You have faith in me.  In my Father's house there are many stopping places; if it were not, you will be telling. I go to prepare a place.  And if I go and prepare a place, will come How to come again and will take you close to me, so that where I am to you too.  You know, of course, and where they go and the road leading there. "
 "Lord" by Thomas says, "I do not know where you are going; how can we know the road leading there?"  Jesus answered, "I am the way, the truth and the life; no one goes to father except through me.  If you had known, you would have known my Father also. But even now you know him and have seen him. "
 "Sir," says Philip, "show us the Father, and it suffices us."  Jesus says: "Both time I am with you, Philip, and don 't you know? He who has seen Me has seen the Father. How can you say to "show us the Father"? 1 Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I tell you I do not say of myself: and the Father is one with me, he or she works. 1 Believe me that I am in the Father, and the Father of me; if you still do not believe in my word, believe because of the works themselves.
"I tell you that he who believes in me will do the same and he works that I do indeed even greater than these, because I go to the Father.  And whatever you ask in my name, I will do, that the glory of the Father revealed by the Son.  If you ask anything in my name, I will realize. "
Jesus promises to send the Spirit
 "If you love me, keep my commandments.  And I will ask the Father to give you another Comforter, the Spirit of Truth, to be with you forever.  The Spirit can not accept the world, because neither distinguish nor knows it; you know it, because it remains with you and will be in you.  I will not leave you orphans; I will return to you.  Soon the world will not see me anymore, but you will see me, because I still live; the same and you will live.  When that day comes, you will understand that I am in the Father, and you in me, and I from you.  He who keeps my commands and executes them, he loves me; and he who loves me will be loved

Thursday, September 8, 2016

σημειώματα

Don't judge yourself based on what people say about you, rumors are often quite easy to understand, but the truth always has a tough way of getting hold of. Be yourself. Be original.Lies are powerful, fearless and daring when the Truth is absent. But the Truth at the end, always arrives to clean up the mess.Forget the past. Accept your mistakes. Dare to speak the truth. Be honest to your commitment, and now life is ready to take off to the horizon .Once you think for yourself, the truth will come to you from living life, as long as you live in line with the connection you have with all.People smile in your face, and pretend to be your friend with the intention to hurt you. The truth always comes to light. Time to make some changes.Sometimes when the truth is hard to accept, we only see what we want to see.The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people come to see the truth about life and the social situation.The time has come to tell the truth about the corruption of the government employee unions in each country.The truth is hard to swallow when you're choking on your pride!The truth is hard to accept but a lie hurts more than the truth.The definition of being stupid: seeing the truth, knowing the truth, and choosing to still believe the lies.Good things will always come to you if you focus on the positives and forget all the negatives.