ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, March 25, 2016

Controversies


Some argue that the Sons of God could not be angels because:

A major theme of the Old Testament is the negative outcome of believers intermarrying with unbelievers.
Angels are spiritual beings, and therefore not reproductively compatible with human women.
Advocates of the Angel-hybrid position hold that:

Angels are recorded on two occasions in Scripture as eating food, therefore they have some ability to interact with the material world.
Angels can at times be indistinguishable from human beings, and "some have entertained angels unawares," (Hebrews 13:2)
The sexual immorality of Sodom and Gommorah is described as "likewise" in comparison to the actions of the angels that "left their proper dwelling" and that Jesus has chained in darkness until Judgment(Jude 6 & 7).
We really don't know what angels can and cannot do, as we lack the ability to capture and study them, and Scripture says little about them.
The question should be decided by the context and evidence rather than a preconceived idea about the nature of angels.
The Augustinian position fails to explain the production of gigantic offspring from the union of believers and unbelievers.
The unanimous position of Jewish and heathen authors prior to Philo of Alexandria is that the angels came down and sired children with women.

Friday, March 18, 2016

People are stupid,they will you prepare you ready for the Antichrist.

HOAX STORY

Many people need to defend the hoax, because like the official story of
9/11, uncovering it undermines our ideas about democracy and “who is
really in charge”
One of the reasons for the hoax is for social engineering and creation of
mindset.
Another reason probably is to siphon off money in to black programmes
and distract people from thinking about much more advanced technology

Wednesday, March 16, 2016

Deification


The main task and the goal of each person is to share
life of God. We were created by God to live in communion with Him. the
descent of God in Christ Jesus has made possible the human ascent
the Father through the Holy Spirit work. Orthodoxy believes that every
Christian involved in a movement towards God, known as deification or
deification.

Deification describes spiritual pilgrimage in which each person becomes ever
more perfect, more holy, more and more united with God. There is a static
relationship, nor to take place only after death. Instead, the deification
It is a movement of love towards God, beginning with each Christian rites
Baptism and which continues throughout this life and the life
It is to come. Salvation means liberation from sin, death and evil. redemption
It means our recovery from God. In Orthodoxy, both salvation and redemption is
under deification. This rich vision of the Christian life was expressed
and by St. Peter when he wrote in the early pages of the second letter that
"become partakers of the divine nature." It was also confirmed
of St. Basil the Great when he described man as being received
the series to become a god.

These are certainly bold statements must be properly understood. the
Orthodox Church understands deification as a union with the actions of God rather
the essence of God, which always remains hidden and unknown. However,
experience of the Church attests that this is a real union with God. This is
Also, that which is not pantheistic, because in this union of the divine and
human maintain their unique characteristics. In this sense, Orthodoxy believes
that human life reaches its fulfillment only when aunt.

The Holy Spirit
The increasingly Union deepening each Christian with God is not a magical or
automatic process. While Christ has destroyed the power of sin, death and evil
once and for all, this victory must be appropriated by any person
cooperation with the Holy Spirit. Each person is asked to join the
"Life-giving and liberating Spirit" in the implementation of the fullness of life at
communion with the Father. The Holy Spirit is the agent of deification which
It is up to us to incorporate the Trinity lives. However,
Spirit always recognize our human freedom and invites our active cooperation
perfecting the "image and likeness of God" to which everyone is created by us.
Our participation in the life of the Holy Trinity, which we know as deification,
It takes place in the Church. For the Orthodox, the Church is the meeting place
between God and His people. The Holy Spirit and the Church is organic
They linked. In the second century, our Saint Irenaeus reminded saying:
"When the Church is that it is the Spirit, and where the Spirit is there is the
Church. "The Holy Spirit moves through the life of the Church, to reveal
common humanity in Christ and unite us with the Father. We have acquired the Holy
Spirit through our celebration of the Eucharist and the reception of the Holy
Society, through our participation in the sacraments, through our discipline
daily prayer, and through the practice of fasting, which lead to a
Christ-like life.

The Holy Spirit, who was honored as the Lord and giver of life, is manifest in
the life of the Church, in order to bring our life to perfection, and make us
responsible and loving man. The fruit of worship are gifts
Spirit. In his letter to the Galatians, St. Paul identified these as follows: "love,
joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and
self-control. "Of course, these are the qualities of a Christ-like life. They
witness the fact that the love of God and love of neighbor is
inseparable.

The individual and the Church
The reality of deification bring not only a witness of God's love, who wants to
sharing himself with us, but also expresses a very positive view of human
face. Orthodoxy believes that every human being has an intrinsic value and
importance to the virtue of the unique relationship or to God. The human face
They never considered as totally depraved. The "image of God", which can be
distorted by sin, it can never be eliminated. Through the life of the Church, there
It is always the opportunity for fulfillment. When the sacraments are administered

Wednesday, March 2, 2016

Eternal life

May have been given in this life a few things that will give us satisfaction, for some period of time‧ but what is eternal, what they deserve is eternal which seek, for which we are preparing to take, and that we get to our efforts individually
This trial period is not to prepare us to die, but to live, that the Father's desire for us is that we may avoid every error and receive every truth and applying truth in our lives become more like Him and become worthy to dwell with Him
We also believe that we sow the seeds of a harvest date which will reap when depart from here. Eternal life is to us the sum of the present situation and the continuation of life in immortality, giving us the power of endless progression and intellectual growth
We are here to prepare ourselves and develop and acquire the conditions to be worthy to dwell in the presence of our Heavenly Father