ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, March 16, 2017

Fluorides are the cause of cancer, osteoporosis, brain deterioration diseasesI
They feel that the time is now very tight, since there is not the
huge propaganda media project underway to motivate people
to stop drinking bottled natural mineral water is not
Fluoride containing poison.
Here's the short of.
Fluoride is not a medicinal product. Is a dangerous
byproduct waste from the phosphate (cleaner), aluminum
and nuclear industries.
Fluoride is the top of the periodic table of elements. Is
referred to as the most toxic element on earth.
Fluoride is a substance acid. Never noticed that acid reflow
They started after putting fluoride in public drinking water?
Fluoride is an acid then combines with hydrogen ...
What do you think the water is made?
It never was and never ever been any (correct) scientific
studies done that fluoride is safe or that indeed
saves teeth.
People lose all their teeth in fluoridated cities .. anyway,
You could write forever with all the evidence available to the
fact that fluoride is to kill you.
Fluorides are the cause of cancer, osteoporosis, brain deterioration
diseases, etc etc.
fluoride acid molecules are much smaller than water molecules.
Over time the constant consumption of this acid. The acid
will affect each individual differently and at different rates.
Depending on where she focuses on your body.
The only solution I can think of is eating
healthy fat. For fat will absorb the acid and then will slowly
dispel it from your body. Fat is toxins collect in safe
your body. A moderate amount of fat is very healthy for you.
Perhaps now you understand why the media is drilling Society
to believe that fat is bad. Why do you think
the public that there are a lot of fat people?
There is truth .. and I must say that I no longer have any confidence in
that the government or within us that tells us the truth about anything.
I suspect that some people's natural defenses work
time for the production of fat in an effort to contain
this acid FLIORIDE that is on their bodies.
(Plus, let us not forget all pregnant female hormones
injected all livestock to be heavier on
maximum profit, also have noticed that girls are sexually
curing only 8 years? and that many men are
having sexual identity problems?)
Now back to fluorine subject.
More and more cities and towns are now eliminate FLUORIDE
together with drinking water.
Now think about this. How can control the supposed right
dose of fluoride that a child is to receive. No two children
will drink the same amount of water.
Could a doctor give a prescription and let yourself
medicate at any time and in any amount you want? Could
The doctor does not provide you with the guidelines and how this
it must be done; etc etc are you getting the point?
Here's another thought. Will your doctor all your medicate
friends, neighbors and strangers too, because he felt that
You need this medicine? Are you understanding of insanity
than I am describing?
You are able to research and think about yourself? I
I hope so. Please check all connections to be provided below.
Think for yourself ... you think it is very foolish to get only
my word for it.
Dont trust the government or corporate media. Make yourself
a big favor. Avoid TV and all the corporate media. Harmony
in the alternative independent media internets truth.
While you still can.

The Albert Pike letter sent to Giuseppe Mazzini in August 15, 1871, outlining three world wars:


Original text:
"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."