ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Monday, December 25, 2017

SOME TRUTHS HERE

TB Joshua, is and NIGERIAN  pastor,
Joshua Joshua, Lord Jesus, we make warehouses in your name, get out of here I do not know. Does that say anything about you?
In heaven
We do not go to heaven simply by accepting that we believe in Jesus. This is pseudo-sensations of the Pentecost. Devils believe and admit the same. Wake up and learn the truth from the Orthodox.- Jewish rabbi
A Jewish rabbi published a book authorizing Jews to kill non-Jews, including babies and children, who may be a real or potential threat to Jews or Israel. "It is permissible to kill the Right among the non-Jews, even if they are not responsible for the threatening situation," said Rabbi Yitzhak Sapiro, who leads the son of Yosif Tea Iesifa in Yitzar's settlement in the Occupied West Bank. kill and National who has sinned or has violated one of the seven commands - because we are interested in his commandments - there is nothing wrong with the murder. " Rabbi Yitzhak Sapiro - co-author of the book. Holy Trinity: Father, Son, and Holy Spirit. Jesus said, "... and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them what I have taught" ... The Schematic and the Veretes must read more carefully. The Bible at every point it reverses reincarnation. If the incarnation was in force, it is not justified to see the hectic rise of Elijah in the sky, as the body has no value nor its appearance in transformation, since it must be lost to the divine as perfect. Moses, how did it look? It was not reincarnated during the 1,250 years of his death to the time of Christ. People believe in the reincarnation of her bones, devils. Orthodoxy
However, the Church that the Lord Jesus Christ founded and received by the Apostles, and continues to be preserved to date only in Orthodoxy, has not been made by a human effort such as those of the West, and we can not therefore add or remove by any Buddhist or Christ You Will Choose A buddhist monk had heard the rumors circulating for the elder Paisios and decided to visit him. When he found him in his hut, he told him that with the help of meditation he was able to fly in the air. The old man did not believe it and replied: "Man is made to step on the ground." The Buddhist then broke and meditated, and after a few minutes suspended, two feet above the ground. Paisios just saw it, he moved his hand to him, saying, "Oh, now sit there!" The Buddhist monk, and a fearsome man, discovered that he could not move up or down. Elder Paisios explained to him that the forces that allowed him to do it were demonic, and he, with the help of God, neutralized them. Lucifer means LIGHT in Commost, so the Masons are the" children of light "or, in fact," the demon guys. RFID = radio frequency identification, denoting technologies that use radio waves to identify people or objects carrying encoded microchips. = DO NOT TAKE IT. We will be asked to account for not every reason and act, but also every year, even for every moment and minute of the hour=WHEN WE ARE DEAD
Most of the phenomena that accompany the emergence of UFOs or contact with aliens are in a similar form to spiritism and magic. What is very interesting is the names of many aliens who resemble the names of many demonic deities worshiped in antiquity, known to the experienced magical invocations of demons. For example, there is the case of a woman who recently reported the appearance of a UFO, and who said that after this, one presented with walking legs, shining eyes and pointed ears a classic pagan god (the god Panas in the ancient Greek religion ) Two famous "aliens" who have appeared to many people are non-polar and primates, respectively, probably the names of Apolly and Astartis, demonic deities refer to the Holy Bible - "The Devil" taking advantage of the springs of the times and the absence of the Christian for his spiritual salvation, he works fiercely to obviate the work of the Orthodox Church