ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, October 13, 2016

heaven or in hell, eternal life or eternal death.

Second, as Christians not only believe in the immortality of the soul and the resurrection
body. According to the suggestion of God in our first creation, the human soul and
human body are interdependent and neither can exist without the other right. Sa
consequence of the fall, the bodily death, these two separated, but this separation is not
final and permanent. The Second Coming of Christ will be raised from the dead with our soul
and body; so, having again united the soul with the body, you will be presented with
to our Lord for the Final Crisis.
The Crisis as emphasizes the Gospel of St.. Ioannou, continued throughout the time in
throughout the course of our earthly life. Whenever, consciously or unconsciously choose the good, already
advance enter into eternal life; whenever we choose evil a foretaste of
hell. The Final Crisis is best understood as the moment of truth, when everything comes
to light when all acts of choice are revealed with all their consequences, when
understand with absolute clarity who we are and what was the deep meaning and purpose of
our lives. So, according to this final clarification, we will enter -by soul and body
xanaenomena- in heaven or in hell, eternal life or eternal death.
Christ is the judge; yet, from another point of view, we express a judgment about the
ourselves. If anyone is in hell, it is because God has imprisoned there, but because there
is the place he chose is. The losers in the hell is aftokatadikasmenoi,
aftosklavomenoi; has correctly said that the gates of Hell are locked from the inside

The language determines the role of race in history

The Greek original texts, Old and New Testament, promotes
high values ​​of Christianity throughout the world, not random, because according to
Christ, the turnout of Greek students signaled the start of
glory of the Son of God to the nations
, By which the Divine Providence had to arrange
exellinisthoun from proigeitheisa Campaign Max. Alexander. the Greek
mythology and pagan daimonolatriki.
No need for this one language "higher level", as
now called Ancient Greek. The Christian Religion, however, has one
collapsed expression in normally called books, which when analyzed
According to the rules of the Greek language, meaning will emerge so,
So we think words- And the beloved disciple of Christ, "which, if
grafitai during this, nor of him oimai the world chorisai Allen books. "
(Ev. Jn. Chap. U. 25). So for example. Basil the Great interpreting Genesis, IN
"Six Days" devotes entire pages in the comprehensive analysis of some very
in meaning of words and phrases, as for "in the beginning" to "in the beginning He created His
God the heavens and the earth "by showing that the meanings that emerge are
All utilities for a detailed understanding of listed!
So is unsure most writings of the Church Fathers. if
even prosthesome and allegorical interpretations of Scripture passages that make
Some fathers like St. Maximus the Confessor, then the development of concepts
becomes even wider and the resulting meanings infinity without losing
paramount importance from this extension!
The Greeks do not need the language for the Greek mythology,
because everything was for this material, even the gods will not break the bad
and daily habits of mortals. Unambiguously, one language above
requires a high level sense to show its value, and on the other
Top side is impossible to express meanings in languages ​​with strings
the positions of the letters. It is therefore perfectly understandable why the Chinese -
Japanese etc.. Spiritually in such infancy, despite the efforts of
Christianity in their countries, to be full of superstitions
until our days.
The language determines the role of race in human history.
So folks with lower-level language, and if they manage to produce material
technological progress, (and this will be imported as far from investments