ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 8, 2015

God warned this day would come!


The Bible predicted that an end-times Beast 666 Universal Human Control System should be used to control and enslave mankind: "This man can not buy or sell except one who has the mark or the name the beast or the number of his name "(Revelation 13:17). So, we knew it was coming. Now, finally, here, just as he had prophesied!
L.U.C.I.D. Project implemented under the guidance of the inner circle of the Illuminati. Using the global Internet, the system has been developed and installed by international companies, working jointly with the United Nations consultants and US intelligence and law enforcement personnel. L.U.C.I.D. Project is diabolical, end times Satan's system of total and absolute human control. Will put mankind under direct subjection to the Antichrist. Every government on Earth will work together to oppress its citizens. There will be nowhere to hide!
Startling information about LUCID State police system recently published in NARC Officer, a prestigious journal for law enforcement officers drugs. Included was this shocking diagram illustrating how a typical family - husband, wife and two children - should be checked minutely by electronic Universal Biometric ID Cards linked to the global network.
Clearing and cleaning of "enemies of the state"
Clearance and clean the planet Earth is at hand. The Beast is planning to get rid of such a dynamic "enemies of the state" as the Christian Bible believers, American patriots, and nationalist flags. Every nation on earth will participate in this campaign to eradicate "human parasites and diseased human rats" who, he said, now infect the wounded, sacred body of Mother Earth.
L.U.C.I.D. Project It is strongly brings to himself from Daniel 7:25 which reveals that the beast:
"... I shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and will be given into his hand until a time and times and a half time".
This frightening development in human control signals the rapid, stunning appearance of the final times Beast. The Catholic system is described by the Bible as "dreadful and terrible." The awesome power of the beast is such that "devoured and katesyntrive and stamped the residue" of the saints with his feet (Daniel 7: 7).
"The wise will understand"
Why can I publish these amazing facts about Project LUCID - Facts which, admittedly, is both alarming and drugs, although absolutely true? My friends, it is our duty to warn people living in unbelief that time is upon us. Some will understand wisely and prepare by taking refuge in Jesus Christ. That alone
provide assistance and protection.
Unfortunately, the vast majority would avoid this knowledge. Many are apathetic. Others, frightened and scared, he is desperately looking to refuse these shocking events. But this, too, he prophesied in the Word of God. Only the Chosen One, the wisethose who know and believe in our Lord Jesus Christ will understand, and that is as it should be. For we read that in the final, momentous days:
"Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise will understand." (Daniel 12:10)

No comments:

Post a Comment